Onderwijs groepstherapie

Groepstherapie in de vrijgevestigde praktijk

Ruimte geven, maar sturen waar nodig

 

Deze tweedaagse cursus wordt op vrijdag 8 en vrijdag 22 november 2024 in Rotterdam gegeven door Edith de Wolf & Salvatore Vitale. Accreditatie is toegekend door de NVGP en aangevraagd voor de NVP en FGzPT. Link naar folder:

gallery/Flyer GPT in de vrijgevestigde praktijk.pdf

 

 

Inleiding

In de GGZ is er een mooie ontwikkeling dat er steeds meer groepen worden aangeboden. Binnen grote GGZ-instellingen, maar vooral ook een toename van groepen die vanuit de vrijgevestigde praktijk en kleine instellingen worden aangeboden.  

Veel groepen worden gegeven vanuit een specifieke methodiek, zoals AFT, SFT of MBT. Niet altijd geeft de methodiek genoeg handvatten hoe om te gaan met het groepsproces en lastige situaties in de groep. Voor het goed laten draaien van een groep, is zowel structuur nodig als ruimte voor de dynamiek. Jonge én ervaren collega’s zijn hierin zoekende en kunnen zich onthand voelen bij lastige situaties of dilemma’s in groepstherapie.

 

Deze cursus is bedoeld voor GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters, al dan niet in opleiding, die groepstherapie geven vanuit de vrijgevestigde praktijk en die meer grip willen krijgen op het groepsproces om met meer plezier en vertrouwen de groep aan te sturen. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van basisprincipes uit de groepsdynamica en het interpersoonlijke model van Yalom. 

Het interpersoonlijke groepstherapie model is geheel gebaseerd op dat leren van elkaar en de hier en nu interacties die daarvoor worden benut. Het interpersoonlijke model en bijbehorende interventies kan als losstaand model gebruikt worden, maar is ook juist goed te combineren met andere referentiekaders (b.v. met MBT, SFT, AFT, TFP). Relevante kernconstructen die vanuit dit model aan bod komen in de cursus zijn: groepscohesie, de groep als een interpersoonlijk lab (sociale microkosmos), werken in het hier en nu, correctieve emotionele ervaring en meta-communicatie. 

Groepsdynamische processen hebben invloed op het functioneren van deze groepen en dragen bij aan het doel en functioneren van de groep. In deze cursus richten we ons op het verbreden van vaardigheden in de hantering van deze groepsdynamische processen. Casuïstiek over de groepen van de cursisten zelf vormt het uitgangspunt in de cursus en zal worden gebruikt om daaraan theorie en vaardigheden te illustreren. De eigen stijl van de groepstherapeut krijgt ook aandacht. Hierbij kan men houding, kennis en vaardigheden onderscheiden. Voor alle aspecten van deze rol is plaats ingeruimd, zowel door het bestuderen van theorie, het oefenen in groepssimulaties, het uitspelen van eigen casuïstiek en reflectie.

De cursus is erkend als “Modulaire cursus” voor de Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie en kan gebruikt worden voor het opleidingstraject tot Specialistisch groepstherapeut NVGP. Een modulaire cursus kan op elk moment, dus ook voor of na aanvang van de NVGP-opleidingsroute, gevolgd worden. 

 

De doelgroep: 

De cursus richt zich op GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters, al dan niet in opleiding. Deelnemers hebben enige basiskennis van groepsprocessen in de vorm van een cursus groepsdynamica of groepstherapeutische interventies. Tevens dient men zelf een groepstherapie te geven zodat gericht gewerkt kan worden met eigen casuïstiek vanuit de groep. Dit kan een ambulante groep in de vrijgevestigde praktijk zijn, maar de cursus staat uiteraard ook open voor deelnemers die ambulante groepen geven vanuit een (kleine) Ggz instelling. 

 

Deze cursus heeft als doel dat de cursist:

 • meer grip heeft op en verdieping kan geven aan de eigen groep

 • fundamentele begrippen heeft opgefrist uit de theorie van de groepsdynamica en het interpersoonlijke model (interactie, taakstructuur, cohesie, normen, rollen, fasen) 

 • meer groepsdynamische en interpersoonlijke vaardigheden bezit, die hij / zij in groepen in kan zetten 

 • het interpersoonlijke model kan combineren met de methodiek van de eigen groep 

 

Overige beoogde resultaten:

 • de cursist kan de taakstructuur van verschillende soorten therapiegroepen omschrijven, en heeft zicht op indicatiestelling, wijze van begeleiden en reguleren van de groepsdynamiek in de eigen groepen.

 • de cursist is zich bewust van de gevoelens die de patiëntengroep waarmee hij werkt kunnen oproepen en weet hoe hij deze gevoelens ten gunste van de ontwikkeling van de groep kan gebruiken

 • de cursist heeft inzicht in verschijnselen als angst, weerstand, vermijding, agressie, overdracht, regressie en stagnatie in de groep en weet deze te hanteren 

 

Te ontwikkelen vaardigheden:

 • Het opzetten en voorbereiden van een groep (indiceren, samenstellen, selecteren en tot afspraken komen in de intakefase

 • Het integreren van groepsdynamica, het interpersoonlijke model en het eigen referentiekader in de groep

 • Bewaken en bevorderen van het kader van de groep (regels en afspraken hanteren; omgaan met grensoverschrijdingen; vestigen van constructieve normen in de groep

 • Het bevorderen van interactie, cohesie en normen passend bij het groepsdoel

 • Het samenwerken met een co-therapeut en belemmeringen bespreekbaar maken

 • Het bevorderen van interactie in het hier-en-nu en het belichten van de groepsprocessen

 • Het bewaken van de continuïteit van de groep en incidenten en stagnaties kunnen hanteren

 • Beroepsethisch handelen o.a. het zorgvuldig afwegen van het belang van de groep tegen het belang van het individu

 

Didactische middelen:

Literatuurstudie:

De theoretische en technische aspecten van de groepsdynamica komen aan bod bij de literatuurbespreking en worden gekoppeld aan groepssimulaties en casuïstiek over groepen. Per dagdeel moet ter voorbereiding ongeveer 30-45 pagina’s literatuur bestudeerd worden.

 

Rollenspel en tooltraining:

De theoretische en technische inzichten worden toegepast en uitgediept in uitgeschreven rollenspellen en rollenspellen waarvoor materiaal uit de eigen praktijk wordt ingezet. De cursist exploreert vanuit de positie van observator, groepslid en groepstherapeut het effect van interventies op de groep en haar leden. De groepssimulaties worden naderhand geanalyseerd en besproken. Specifieke vaardigheden die nodig zijn om het groepsproces te begeleiden worden aangeleerd en ingeoefend in vaardigheidstrainingen.

 

Casuïstiek:

Tijdens de cursus wordt gewerkt met eigen casuïstiek van de cursisten. Iedere cursist krijgt de mogelijkheid om zijn of haar groep en eventuele dilemma’s en stagnaties in te brengen. Op dag 1 presenteren deelnemers kort de taakstructuur van hun eigen groep waar ze mee werken. Op dag 2 brengen de cursisten casuïstiek in met betrekking tot deze eigen groep. 

 

In overleg met de docenten en de cursisten zullen verschillende casussen van groepen van cursisten worden behandeld tijdens de cursus. Iedere cursist dient ter voorbereiding één casus te beschrijven en deze voor de start aan te leveren. 

Deze casussen worden in een specifiek format (zie bijlage 1) uiterlijk één week voor de eerste bijeenkomst aan de docenten toegestuurd.

 

Verplichte literatuur

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van:

 • Haas, W. de. (2020). Groepsbegeleiding en teambegeleiding in de zorg. Een praktische handleiding op basis van de groepsdynamica. Tweede herziene editie. Amsterdam: Boom. ISBN 9789024436538

 • NVGP-Praktijkrichtlijnen Groepsbehandeling in de GGZ. Redactie Rob Koks en Pepijn Steures. 2019. Downloaden via www.groepspsychotherapie.nl

 

Aan te raden literatuur

 • Verhagen, P., & Haar, A. ter, (2022). Leerboek Groepspsychotherapie. Eerste editie. Amsterdam: Boom. ISBN 9789024442720. 

 

Tevens zullen enkele losse artikelen (bijvoorbeeld uit het tijdschrift Groepen) en hoofdstukken worden gemaild door de docenten naar de cursisten afhankelijk van de casuïstiek en specifieke leervragen van de cursisten per cursusdag.

 

Docenten

Salvatore Vitale, klinisch psycholoog – psychotherapeut, specialistisch groepstherapeut NVGP, cursusgever en supervisor NVGP. Werkzaam in de eigen praktijk en groepservaring vanuit diverse psychodynamische referentiekaders (AFT, MBT, TFP).  

 

Edith de Wolf, klinisch psycholoog – psychotherapeut, specialistisch groepstherapeut NVGP, cursusgever en supervisor NVGP. Werkzaam bij De Viersprong en groepservaring vanuit diverse referentiekaders (SFT, CGT, DGT) in verschillende settings.
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 

Data & tijden

8 & 22 november 2024

10-17 uur

 

Accreditatie 

NVGP 12 punten

NVP aangevraagd

FGzPT aangevraagd

NVvP in overleg

 

Aantal deelnemers

Maximaal 14

 

Kosten 

€ 695,- 

 

Locatie 

MiSi NeuroPsy GGZ

Weena 732

3014 DA Rotterdam

 

AANMELDEN

Aanmelden voor de cursus gaat via onderstaand aanmeldformulier en zal worden bevestigd door een van de docenten. Inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling. Na aanmelding zal binnen 1 week een factuur via mail worden gestuurd. De voorwaarden (inclusief annuleringsvoorwaarden) staan beschreven in dit document: gallery/Annuleringsvoorwaarden.pdf

 

 

 

Aanmeldformulier cursus

Naam *
Telefoon *
E-mail *
Straat en huisnummer *
Postcode en plaats *
BIG-nummer *
Functie en werkplek *
Vooropleiding
Indien ander factuuradres gegevens hier invullen
Overige opmerkingen of vragen